dr hab. Agnieszka Gajewska

Dr hab. Agnieszka Gajewska  

                                                       

dr Agnieszka Gajewska

pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, kieruje podyplomowymi studiami w zakresie gender, dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości. W latach 2007-2012 kierowniczka Pracowni Krytyki Feministycznej. Literaturoznawczyni, autorka książki Hasło: Feminizm (2008). Razem z Magdaleną Heydel zredagowała feministyczny numer "Przekładańca. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ". Zredagowała podręcznik akademicki Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki (2010) oraz z Tomaszem Mizerkiewiczem Ćwiczenia z poetyki (2006). Prowadzi ćwiczenia z teorii literatury i literatury współczesnej. 

 

Publikacje

·        A. Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2016

 • A. Gajewska, Hasło: feminizm, Poznań 2008 [monografia]
 • Prywatne/publiczne/pacyfistyczne w poezji Anny Świrszczyńskiej, w: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. A. Galant, I. Iwasiów, Kraków: Uniwersitas 2011 
 • Agnieszka Gajewska, Joanna Lisek, Grzeszne wiersze o matce. Pożegnanie z Jidysze-Mame?, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki  i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. R.E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012
 • Feministyczna historia literatury, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, Paulina Biczkowska, Gdańsk: Wydawnictwo Libron 2011, s. 391-397
 • Tłumaczenie feminizmu„Przekładaniec. Półrocznik UNESCO do Badań Nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ”, 2/2010, s. 7-18.

 •  Tłumaczowi trzeba zostawić wolność – z Ewą Kuryluk rozmawia Agnieszka Gajewska, „Przekładaniec. Półrocznik UNESCO do Badań Nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ”, 2/2010, s. 281-287.
 • Das Stettin der Inga Iwasiów , IN: Collegium Polonicum (Hg.):  Oder Übersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch - Karl Dedecius Archiv. Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, Nr. 1 (1) 2010
 • Miłość w czasach patriarchatu. Proza feministyczna wobec konwencji romansu i melodramatu, na przykładzie „Bambino” Ingi Iwasiów i „Piaskowej góry” Joanny Bator, w: Miłość we współczesnych tekstach kultury, red. M. Szczepaniak, Bydgoszcz 2010, s. 81-96

·         O pierwszym rozdziale „Bambino" Ingi Iwasiów. Wykład poznański,
Litteraria Copernicana” 2010, nr 1 (5), s. 62-71

·         Feministyczne rozrachunki z PRL-em, w: Kobiety w polskiej transformacji 1989 – 2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, red. M. Frąckowiak-Sochańska, Poznań 2010

 • Przekład i kłopoty z płcią, w: Kultura w stanie przekładu: translatologia, komparatystyka, transkulturowość, red. E. Kraskowska, W. Bolecki, Warszawa: IBL 2011 [oddane do druku]

·         „Nie ma się czego trzymać” – najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego, w: Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2010, s. 298-313.

·         Zwrot biograficzny krytyki feministycznej, w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, s. 97-109.

·         Teoretycznoliterackie lektury krytyki feministycznej, w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008;

·         Poznański przewodnik literacki, red. P. Cieliczko, J. Roszak, Poznań 2010; hasła biograficzne dotyczące Joanny Popowskiej, Krystyny Kofty, Marii Wicherkiewiczowej; [oddane do druku];

·         Reprezentacje starości w dyskursie feministycznym w Polsce, w: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, red. Edyta Zierkiewcz, Alina Łysak, Wrocław 2006, s. 117-135.

·         Reprodukowanie patriarchatu, w: Formy przemocy w kulturze współczesnej, red. H. Mamzer, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 157-176.

·         Plotki o gender. O kilku strategiach dyskursu feministycznego, w: Pojęcia podstawowe. Miasto języka, pod red. M. Staniszewskiego, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe 2005, s. 203-215.

·         Traktat o metodzie. Feminizm, historycyzm, dyskurs, w: Doktoranckie varia i wariacje, red. E. Rajewska, Poznań: Wydawnictwo: „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2005, s. 317-324.

·         Przyjemność seksu we współczesnym dyskursie feministycznym w Polsce, w: Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, red. J. Grad, H. Mamzer, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2005, s. 73-88.

·         Przeciw barierom w myśleniu, red. A. Artwińska, A. Gajewska, Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 2004 (publikacja trzyjęzyczna: polsko-angielsko-niemiecka);

·         Redefiniowanie pojęcia małżeństwo we współczesnym dyskursie feministycznym w Polsce, w: Przeciw barierom w myśleniu, red. A. Artwińska, A. Gajewska, Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 2004, s. 102–120.

·         Macierzyństwo prezentacja pojęcia w dyskursie feministycznym w Polsce, w: Gender – konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków: Rabid 2004, s. 253–272.

·         Utopie antropologiczne w dyskursie feministycznym pierwszej i drugiej fali – „Kultura i Historia” 2004/6;

·         Przedrzeźnianie patriarchatu, w: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. J. Grada, H. Mamzer, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, s. 113–123.

·         Oswajanie drugiej fali „Kultura Współczesna” 2001 nr 4 (30), s. 113–117.

 

Działalność redaktorska

 

 • Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – redaktorka numeru poświęconego myśli feministycznej w przekładzie
 • Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki, red. naukowa A. Gajewska, Poznań 2009
 • Ćwiczenia z poetyki, red. naukowa A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa: PWN 2006
 • Przeciw barierom w myśleniu, red. A. Artwińska, A. Gajewska, Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 2004

 

Artykuły popularyzatorskie

 

 • Pożądanie babci„Pogranicza” Nr 2/2011, s. 46-50.
 • Agencja dla pisarek, „Zadra” Nr 1/2 2011
 • Przecież kwiaty nie krwawią – kuchnia feministyczna, „Czas Kultury” 2008, nr 5, s. 17-23
 • Feminizm spotyka Charlesa Darwina, „Czas Kultury” 2009, nr 5
 • Agnieszka Gajewska, Ewa Kraskowska, Adrianna Kovacheva, Lucyna Marzec, Pisarki.wikia.com, „Zadra”, 2010 nr 1-2, s. 101-103
 • Feministyczna uczta. Rozmowa Agnieszki Gajewskiej i Lucyny Marzec o najnowszej literaturze feministycznej „Zadra” 2009, nr 1
 • Historia powszechna miłości między kobietami, „Take Me” 2010, nr 5, s. 20-22

 

Wykształcenie

7 czerwca 2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa z wyróżnieniem (na wniosek komisji praca skierowana do druku) na podstawie pracy Futurologiczne aspekty współczesnego dyskursu feministycznego w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej; recenzenci: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

od października 2001 r. Studium Doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w Zakładzie Teorii i Historii Literatury XX wieku (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Ewa Kraskowska)

21 czerwca 2001 r. obrona pracy magisterskiej Problemy komunikacji w prozie Stanisława Lema pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Balcerzana
 

Stanowisko adiunkt

 

Stypendia i nagrody

Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za najlepszą publikację naukową w 2008 roku: Agnieszka Gajewska, Hasło: feminizm, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2008

II miejsce w wydziałowym konkursie na najlepsze prace magisterskie za pracę Problemy komunikacji w prozie Stanisława Lema napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Balcerzana

Roczne Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej (2000/2001)

Udział w grantach 

Etniczność, deformacje i płeć - kategoria cielesności w prozie

Stanisława Lema, nr 2011/03/B/HS2/03481, czas realizacji - 2012-2015 - kierowniczka 

Encyklopedia gender, nr 2268/H03/2010/38 - lata 2010-2012 - wykonawczyni

Grant Wielkopolski słownik pisarek, nr RoM V/062-1-17/11 czerwiec 2011-październik 2011 - wykonawczyni

Grant promotorski Futurologia i fantastyka we współczesnym dyskursie feministycznym

Nr grantu 1H01C 032 28; kierowniczka projektu: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

 

Konferencje

 • Prywatne/publiczne/pacyfistyczne w poezji Anny Świrszczyńskiej, referat wygłoszony na konferencji Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, zorganizowanej przez Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 19-21 października 2010 
 • Ignorantka w ZOO – o twórczości literackiej Antoniny Żabińskiej, referat wygłoszony na konferencji (Inne)zwierzęta mają głos, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, 6-8 października 2010, Pobierowo;
 • „Nie ma się czego trzymać” – najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego, ogólnopolska konferencja Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, 6-8 października 2009, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski
 • Referat Przekład i kłopoty z płcią, wygłoszony na XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji Teoretycznoliterackiej Kultura w stanie przekładu: translatologia, komparatystyka, transkulturowość, Collegium Polonicum, Słubice 19-22 września 2009
 • Referat Feministyczne rozrachunki z PRL-em wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji Kobiety w polskiej transformacji 1989 – 2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, zorganizowanej przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Socjologii UAM, 28-29 maja 2009
 • Referat Zwrot biograficzny krytyki feministycznej, ogólnopolska konferencja Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Część II: Idee, ideologie, metodologie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 20-22 października 2008

·         Referat Teoretycznoliterackie lektury krytyki feministycznej, ogólnopolska konferencja Lektury płci. Polskie (kon)teksty, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 4-5 marca 2008

·         4 czerwca 2007, referat Wielka cisza, status quo i anachronizm. Feminizm bez metody wygłoszony w ramach spotkań Interdyscyplinarnej Grupy Gender Studies Uniwersytetu Wrocławskiego;

·         31 sierpnia do 3 września 2006 uczestniczyłam w 6th European Gender Research Conference Gender and Citizenship in a Multicultural Context, University of Łódź;

·         16 grudnia 2005, referat Reprodukowanie patriarchatu, tekst wygłoszony na interdyscyplinarnym seminarium Kultura przemocy w ramach międzywydziałowego grantu UAM;

·         24 października 2005, referat O kilku strategiach i metaforach literaturoznawczej krytyki feministycznej,  wygłoszony na zebraniu Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku;

·         30 marca – 1 kwietnia 2005,  University of Bath, Department of European Studies and Modern Languages & Centre for Women's Studies; International Conference Contemporary European Women Writers:Gender and Generation (głos w dyskusji);

·         19-20 listopada 2004, panel dyskusyjny Kobiety jako mniejszość? (wraz z dr Sławomirą Walczewską, dr Izabelą Desperak, Małgorzatą Tarasiewicz). Konferencja Polska demokracja a problem mniejszości;

·      27 października 2004, referat Traktat o metodzie. Feminizm, historycyzm, dyskurs, konferencja Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM;

·      22 października 2004, referat Przyjemność seksu we współczesnym dyskursie feministycznym w Polsce, seminarium w ramach projektu Kultura przyjemnościmiędzywydziałowy grant UAM;

 • 29 września 2004, referat Redefiniowanie pojęcia małżeństwo we współczesnym dyskursie feministycznym w Polsce, Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja Gender metodologie. Gender interpretacje. Pisanie w toku;

·         5 stycznia 2004, referat Utopie antropologiczne pierwszej i drugiej fali wygłoszony na zebraniu Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku;

·         24 października 2003, referat Przedrzeźnianie patriarchatu wygłoszony na konferencji Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej - międzywydziałowy grant UAM;

·         28 marca 2003, referat Świat alternatywny w świetle badań nad kategorią gender, wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji Fantastyka w obliczu przemian w Poznaniu;

·         25 listopada 2002, referat Feminizm i futurologia wygłoszony na zebraniu Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku;

·         23-25 września 2002, referat Anything goes? O poetyce po postmodernizmie, wygłoszony na zebraniu Zakładu Teorii i Historii Literatury XX wieku w Kołobrzegu;

·         9-12 czerwca 2002, referat Podwojona binarność wygłoszony na konferencji Która lektura? O poezji Anny Świrszczyńskiej, grant KBN, Kazimierz Dolny nad Wisłą.

 

Wyjazdy zagraniczne

 

·         25-26 kwietnia 2008 wycieczka ze studentami II roku (grupa F) do Muzeum Żydowskiego w Berlinie, inspirowana lekturą J. Grossa, Strach.

·         30 marca – 1 kwietnia 2005: Wielka Brytania; International Conference Contemporary European Women Writers: Gender and Generation, University of Bath, Department of European Studies and Modern Languages & Centre for Women's Studies

·         5-27 kwietnia 2005: Wielka Brytania, Londyn, kwerenda biblioteczna w British Library

 • 17-22 stycznia 2005: Kilonia, Niemcy; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; kwerenda biblioteczna w bibliotece uniwersyteckiej

Działalność akademicka

·        Kierowniczka podyplomowych studiów w zakresie gender (www.gender.amu.edu.pl)

 • Kierowniczka Pracowni Krytyki Feministycznej (2007-2012)

·         Sekretarz Naukowy Interdyscyplinarnego Centrum Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

·         Członkini komitetu naukowego czasopisma „uniGender”

·         Współredaktorka Wielkopolskiego Słownika Pisarek, pierwszego projektu naukowego na portalu wikia (http://pisarki.wikia.com), popularyzującego wiedzę o twórczości kobiet żyjących i tworzących w Wielkopolsce.

·         Partnerstwo w projekcie Fundacji Barak Kultury i Fundacji Republika Róż Salon w Różach: projekt i pomoc merytoryczna. Salon w Różach prezentuje sylwetki charyzmatycznych kobiet, które wywarły istotny wpływ na historię kultury oraz takich, których prywatne losy przybrały postać intrygujących opowieści. W ramach cyklu w ścisłej współpracy z pracownią odbyły się spotkania:

 

o     „Ku słońcu”. Podróż po świecie kobiet. Wieczór autorski z Ingą Iwasiów, pisarką nominowaną do nagrody Nike w 2009 roku za powieść „Bambino” (11 maja 2010)

o     Kobiety w Biblii. Nowy Testament – spotkanie autorskie z Elżbietą Adamiak  (15 czerwca 2010)

o    Najbliższe spotkania w trakcie realizacji: spotkanie z Ewą Kuryluk, Sylwią Chutnik, Elżbietą Andrzejewską i promocja Wielkopolskiego Słownika Pisarek.

·         Partnerstwo w projekcie: wycieczki śladami poznańskich pisarek z Fundacją Babiląd (wycieczka 23 maja 2010; kolejna planowana na listopad 2010, udział w jury konkursu na nazwę zawodu kobiety prowadzącej autobus – w ramach festiwalu No women, no art)

 

 • 29 stycznia 2009 – wykład Feminizm w Polsce w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu
 • 15 lutego 2009 – audycja poświęcona feminizmowi w studenckim radiu „Afera” – gość programu
 • 25 lutego 2009 – wykład Płeć i literaturoznawstwo w ramach cyklu wykładów Gender jako perspektywa krytyczna w nauce organizowanych przez PPG UAM
 • 11 marca 2009 – wykład Ciało jędzy w ramach cyklu: Odrażający, Brudni, Źli cz. I Wiedźma, organizowanego przez Fundację Barak Kultury
 • 20 maja – udział w dyskusji panelowej w ramach 2. Festiwalu Filmu Queer A million different loves!?, zatytułowanej  Co to jest queer? Co to znaczy być queer? Co może być queer a co queer już nie jest?
 • 27 maja – w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki współprowadzenie wycieczki Anty-Jeżycjada, organizowanej przez Genderowe Koło Literaturoznawcze
 • 4 czerwca – wykład gościnny Feminizm i PRL w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
 • koordynacja projektu utworzenia na UAM Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości

·         Projekty Pracowni Krytyki Feministycznej IFP w 2009 roku: wykłady:

 

o    dr Henriette Dahan Kalev (Ben Gurion University) The status of women and Zionism (17 marca);

o    dr Arlety Galant (Uniwersytet Szczeciński)Mieć ludzi w swoim tekście. Wokół Dzienników Zofii Nałkowskiej(26 marca)

o    dr Agaty Zawiszewskiej o Irenie Krzywickiej (17 marca)

o     dr Ursuli Phillips Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia (2 kwietnia)

o    dr Marty Mazurek (UAM) Feminizm nie dla Afro- Amerykanek? Kobietyzm jako propozycja Alice Walker (20 maja)

·         26-28 kwietnia 2005 – IV Dzień Genderowy – projekt oraz organizacja.

·         17 maja 2005 – III Dzień Genderowy: Krytyka feministyczna w literaturoznawstwie – otwarte warsztaty dla studentów i doktorantów.

·         29 września 2004 Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja Gender - metodologie. Gender interpretacje. Pisanie w toku – organizacja.

·         27-30 maja 2004, II Polsko-Niemieckie Forum Studenckie w Słubicach, Przeciwko barierom w myśleniu – wspólna nauka nad Odrą w Collegium Polonicum – organizacja i prowadzenie warsztatu. Warsztaty zorganizowane zostały przy współpracy z Robert Bosch Stiftung.

·         5 maja 2004, Poland into the European Union, the Union into Poland? organizacja i współprowadzenie spotkania ze studentami z Humbolt-Universität Berlin, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

·         23 kwietnia 2004, II Dzień Genderowy – organizacja i prowadzenie warsztatu.

·         Od 2 kwietnia 2004, Genderowe Koło Literaturoznawcze, opiekunka naukowa, cykl spotkań.

·         9 kwietnia 2003, przedstawienie Czytanie scenariuszy filmowych, zorganizowane przez studentki i studentów II roku filologii polskiej w ramach ćwiczeń dydaktycznych z poetyki opisowej.

·         6 listopada 2002, Dzień Genderowy. Otwarte warsztaty dla studentek/studentów, doktorantów/doktorantek – organizacja i prowadzenie warsztatu;

·         10-13 maja 2002, I Polsko-Niemieckie Forum Studenckie w Słubicach, Przeciwko barierom w myśleniu – wspólna nauka nad Odrą w Collegium Polonicum.

·         21 marca 2002, przedstawienie Kwiaty polskie, zorganizowane przez studentki i studentów I roku filologii polskiej, w ramach ćwiczeń dydaktycznych z poetyki opisowej.

 

Działalność organizacyjna

 

Działania w zakresie organizacji nauki :

 

·         organizacja konferencji naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM (17 czerwca 2010)

·         organizacja konferencji naukowych – organizacja ogólnopolskiego Akademickiego Kongresu Feministycznego (listopad 2009)

·         opiekunka naukowa Genderowego Koła Literaturoznawczego

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.