dr hab. Paweł Graf prof. UAM

 

pawelgraf


Literaturoznawca, absolwent poznańskiej polonistyki. Zajmuje się teorią literatury, teorią i historią nauki, antropologią obrazu, literaturą i sztuką awangardową oraz praktycznymi i teoretycznymi problemami interpretacji. Metodologicznie zwolennik fenomenologii, idiotematologii, narratywizmu oraz szczegółowej, niespiesznej lektury tekstu. Twórca m.in. koncepcji jadycznego śmiechu, metafory konstytutywnej czy modeli lektury krytycznej. 

W czasie wolnym, od czasu do czasu, grywa w turniejach szachowych. Szachy są też przedmiotem jego naukowej refleksji. 

 

 

 


Monografie: 

PG Automobil

 

             Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach,

             Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3363-3, 522 s.

 

 

 

PG_Kuśniewicz   

 

           Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza,

           Wydawnictwo Nakom, Poznań 2005, ISBN 978-83-89529-04-1, 293 s. 

 

 

 

 

Wybrane artykuły:  

Czarne plamy tekstu. Komunikacyjne i semantyczne aspekty czerni, [w:] Komunikacia v odbornych reflexiach. Zbornik prispevkov z 10. medzinarodnej vedeckej konferencie konanej 12.-13. 09. 2018 v Banskej Bystrici, red. J. Klinckova, Banska Bystrica 2019, s. 382-390.

Powieść w świetle widzialnego – początek, detal, oczekiwanie, [w:] Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. A. Skubaczewska-Pniewska, M. Wołk, Toruń 2019, s. 112-130. 

Nazwa postaci literackiej w perspektywie pamięci i zapominania (The Name of the Literary Character in the Perspective of Memory and Forgetting), [w:] Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Zborník referátovred. A. Chomová, J. Krško, I. Valentovás, Bratislava 2019, s. 505-512. 

Filologia obrazu. O powieściach-obrazach, czyli nowym doświadczeniu prozy uwikłanej w obrazowość, [w:] Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, red. M.T. Kociuba, A. Sajur, Lublin 2018, s. 87-102. 

Problematyka kształtowania (w rozumieniu Augusta Zamoyskiego) odniesiona do multimedialności, „pl.it rassegna italiana di argomenti polacchi” 2018, nr 9, ISSN 2384-9266, s. 28-46.

Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznejAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 2018, t. 253, nr 10 (2), s. 173-184, DOI: 10.24917/20837275, http://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/current.

Teoria i praktyka postaci literackiej, zderzona z koncepcją konika polnego Bernarda Suitsa, rozegrana w prozie futurystycznej, [w:] Postać w kulturze wizualnej, t. 1: Ujęcia literackie, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, D. Bruszewska-Przytuła, Olsztyn 2018, s. 39-50.

Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki), [w:] Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklęk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 433-448.

Słowacja w polskich przewodnikach turystycznych (analiza dyskursu turystycznego), [w:] Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, ed. P. Odaloš, Banská Bystrica 2018, s. 133-140.

Energia tekstu. Przeciwko krytyce etycznej„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 6, s. 115-126. https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3532/3075

Okamgnienie i ślad, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 6, s. 99-114.   https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3530/3073

Labilne granice tekstu. O nie-dookreślonym przedmiocie interpretacji, [w:] Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie", red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017, s. 259-276.

Teoria literatury wpisana w obrazy. (O strukturalistach i dekonstrukcjonistach włożonych w ramy), [w:] Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 285-298.

Ferdinand de Saussure i szachy, [w:] Kurs na Ferdinanda de Saussure'a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Poznań 2017, s. 205-228.

Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy, [w:] Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Universitas, Kraków 2017, s. 177-194.

Dwie Japonie - Rolanda Barthes'a i Claude'a Levi-Straussa potyczki z miejscem, [w:] Imperium Rolanda Barthes'a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Poznań 2016, s. 279-289.

"Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok stoję, cynicznie gryząc papieros". O tekstowych projektach twórczości futurystów w relacji do ich postaci multimedialnych na przykładzie "Marsza" Bruno Jasieńskiego, "pl.it rassegna italiana di argomenti polacchi" 2016, nr 7, ISSN 2384-9266, s. 77-91.

Fenomenologia i estetyka minuty, [w:] W rytmie zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Z. Chojnacki, B. Kurzątkowska, A. Rzymska. Olsztyn 2016, s. 76-89.

Futuryści się śmieją, [w:] HistoRisus. Historie śmiechu/ śmiech [w] historii, red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff, A. Bemben, Katowice 2016, s. 69-84.

Metoda versus eklektyzm, [w:] W niewoli metody. Ograniczenia - uzależnienia - szanse, red. J. Tuszyńska, Ł. Lipiński, K. Nowak, Toruń 2016, s. 15-30. 

Powieść szachowa jako powieść historyczna. Nieco przewrotna alternatywa gatunkowa, "Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" 2016, nr 5, s. 47-61.

Małe muchy - duże sprawy. (Owad jako przedmiot literaturoznawczy), [w:] Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, L. Marzec, Kraków 2015, s. 283-304.

Symbol i znak z Heglem w tle (na przykładzie Łotmana i de Mana), "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2015, nr 1, tom 41, s. 69-80.

Tytus Czyżewski sto lat później, [w:] Poezja polska po roku 2000. Diagnozy - problemy - interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 95-106.

Ciało nie płeć, płeć nie ciało, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2014, s. 41-51.

Narratologia Levi-Straussa - lektury polemiczne, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 2011 nr 1-2, s. 131-141.

Krytyka filozoficzna, [w:] Literatura a filozofia, red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj, Poznań 2010, s. 87-100.

Upadek i panowanie. Niespieszna lektura Poematu bukolicznego Aleksandra Wata, [w:] Przechadzki z Balcerzanem, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Poznań 2007, s. 453-466.

Ciało, pragnienie, metafora, [w:] Porwani przez przenośnię, red. E. Balcerzan, A. Kwiatkowska, Poznań 2007, s. 95-102.

Potyczki poetów (interpersonalne i intertekstualne zależności i odniesienia w twórczości Czesława Miłosza i Pawła Hertza)Kresy 2001, nr 48, s. 241-248.

W prezbiterium u poetów - w kruchcie u teoretyków. O parentezie - zlekceważonej figurze myśli - słów paręPoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000, t. 7, s. 193-204.

Matka Joanna, anioły i zło [Matka Joanna od Aniołów"], [w:] Powroty Iwaszkiewicza, red. A. Czyżak, J. Galant, K. Kuczyńska-Koschany, Poznań 1999, s. 93-111.

Niemożność miłości. O jednym z komponentów świadomości twórczej Jerzego Andrzejewskiego, [w:] Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, cz. 1: Miłość, red. I. Iwasiów, P. Urbański, Szczecin 1998, s. 45-62.

Literatura i przemoc, czyli zło w twórczości Jana Komolki i Kazimierza Orłosia, [w:] Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku, red. T. Mizerkiewicz, Poznań 1997, s. 207-225.

Artykuły współautorskie:

Graf Magdalena, Graf Paweł, Teoretycy literatury i nazwy własne (uwagi wstępne)Onomastica 2019, t. LVIII, nr 63, s. 13-30, online: onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/68/49.

Graf Magdalena, Graf Paweł, Roland Barthes i nazwy. Refleksje na marginesie pewnej teorii onomastycznej Marcela Prousta, [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, P. Graf, W. Hofmański, Poznań 2018, s. 209-220. 

Graf Magdalena, Graf Paweł, Nazwa w butonierce - wokół onimii tekstu poetyckiego (na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego)Onomastica” 2018, t. LXII, nr 1, s. 15-31, DOI: 10.17651/ONOMAST.62.1, https://onomastica.ijp.pan.pl/62/pl_01.html.

Graf Magdalena, Graf Paweł, Nie, nie, to na nic - Szymborskiej poszukiwanie słowa, [w:] Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik; K. Skibski, Kraków 2015, s. 173-191. 

Graf Magdalena, Graf Paweł, A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych- namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2014, t. 21 (41), z.1. red. I. Sarnowska-Giefing, s. 35-47.

Graf Magdalena, Graf Paweł, Dama to królowa a królowa to hetman - kilka uwag o współczesnej leksyce szachowejSocjolingwistyka 2010-2011, nr 24-25, s. 147-160. 

Wybrane recenzje:

Gombrowicz (z)zewnątrz i (z)wewnątrz [recenzja książki Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970–2017), Kraków 2017], 2017 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/2018/04/03/gombrowicz-zzewnatrz-i-zwewnatrz/

Witkacy. OdNowa [recenzja książki Agnieszki Kałowskiej Witkacy. Etyka, Łódź 2016]Topos 2017, nr 2, s. 172-173.  

Nowo-sztuka pisania recenzji (na przykładzie książki Wojciecha Wielopolskiego Młoda proza polska przełomu 1965, Wrocław 1987), [w:] Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 319-322.

Niemożliwe jako konieczne [recenzja książki Edwarda Balcerzana Literackość. Modele - gradacje - eksperymenty, Toruń 2013], Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 2016, nr 5, s. 301-310. 

Stare dobre czytanie [recenzja książki Terry'ego Eagletona Jak czytać literaturę?]Forum Poetyki, lato 2015, s. 140-143.

Mowa ma być prosta jak faktura VAT [dot. poezji Jarosława Klejnockiego], Arkusz 2001, nr 8, s. 10.

Zdegradowana poezja w przestrzeni miasta [dot. poezji Mateusza Marczewskiego], Gazeta Malarzy i Poetów” 2000, nr 5, s. 36.

Mariana Stali sylwy krytyczne [recenzja książki Mariana Stali Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997], Polonistyka” 1998, nr 6, s. 379-380. 

 

Redakcje:

Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, P. Graf, W. Hofmański, Poznań 2018. 

Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017.

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.