Publikacje

Książki 2020

 

Lucyna Marzec, Spór o Granicę Zofii Nałkowskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019.

 Spór o Granicę Zofii Nałkowskiej – Wydawnictwo PTPN

Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – inspiracje, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków 2020.

Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – inspiracje 

 

Agnieszka Kwiatkowska, Polemika wokół „Pułtawy” i „Jagiellonidy”, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu, Poznań 2020.

Polemika wokół „Pułtawy” i „Jagiellonidy”, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu

 

Artykuły 2020


 • Graf Paweł, Futurystyczne sacrum - futurystyczne profanum (na podstawie obrazów poetyckich oraz kilku odniesień malarskich), [w:] Obraz między sacrum i profanum, red. M.T. Kociuba, Lublin 2020, s. 261-283. 

 

  

Książki 2019

Julian Przyboś, Pisma rozproszone, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Borowczyk, konsultacje naukowe Edward Balcerzan, współpraca redakcyjna Daria Lekowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

 Julian Przyboś, Pisma rozproszone

 

Wiersze-biedronki. Polska poezja dla dzieci pisana przez kobiety, red. Agnieszka Kwiatkowska, Aleksandra Wieczorkiewicz, Joanna Żygowska, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2019.

Wiersze-biedronki. Polska poezja dla dzieci pisana przez kobiety

  

Aleksandra Wieczorkiewicz, W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2019.

W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski 

 

Artykuły 2019


 • Graf Paweł, Powieść w świetle widzialnego – początek, detal, oczekiwanie, [w:] Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. A. Skubaczewska-Pniewska, M. Wołk, Toruń 2019, s. 112-130. 
 • Graf Paweł, Czarne plamy tekstu. Komunikacyjne i semantyczne aspekty czerni, [w:] Komunikacia v odbornych reflexiach. Zbornik prispevkov z 10. medzinarodnej vedeckej konferencie konanej 12.-13. 09. 2018 v Banskej Bystrici, red. J. Klinckova, Banska Bystrica 2019, s. 382-390.
 • Graf Magdalena, Graf PawełTeoretycy literatury i nazwy własne (uwagi wstępne)Onomastica 2019, t. LVIII, nr 63, s. 13-30, online: onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/68/49.
 • Graf Paweł, Nazwa postaci literackiej w perspektywie pamięci i zapominania (The Name of the Literary Character in the Perspective of Memory and Forgetting), [w:] Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Zborník referátovred. A. Chomová, J. Krško, I. Valentovás, Bratislava 2019, s. 505-512.  
 • Kraskowska Ewa, Biografilia: przypadek Petera Ackroyda, "Teksty Drugie" 2019, nr 1, s. 28-40
 • Agnieszka Kwiatkowska, Wstęp w zb.: Julian Przyboś, Pisma rozproszone, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Borowczyk, konsultacje naukowe Edward Balcerzan, współpraca redakcyjna Daria Lekowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 17-42.
 • Marzec Lucyna, Biografia zza przyłbicy. Kazimiera Iłłakowiczówna według Joanny Kuciel-Frydryszak, "Teksty Drugie" 2019, nr. 1, s. 181-194.

 

Książki 2018

Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Red. Agnieszka Kwiatkowska, Monika Valkova Maciejewska, Poznań, Wydawnictwo PSP 2018.

Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Red. Agnieszka Kwiatkowska, Monika Valkova Maciejewska, Poznań, Wydawnictwo PSP 2018 

 

Edward Balcerzan, Humanisto, kim jesteś? Kraków, Wydawnictwo Pasaże 2018.

Edward Balcerzan, Humanisto, kim jesteś? Kraków, Wydawnictwo Pasaże 2018 

 

Ewa Kraskowska, "Tyłem, ale naprzód”. Studia i szkice o Themersonach, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2018

Tyłem, ale naprzód

Wiosna Juliana Przybosia, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2018

 Wiosna Juliana Przybosia

Marek Jedliński, Krzysztof Witczak, Oblicza obcości. Szkice z filozofii i literatury, Poznań, Wydawnictwo Epigram 2018

Oblicza obcości. Szkice z filozofii i literatury

Paweł Graf, Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Graf_Automobil

 

Artykuły 2018

 

 • Cieliczko Małgorzata, Architekstura pustej strony – komunikacyjne znaczenie braku, [w:] Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, ed. P. Odaloš, Banská Bystrica 2018, s. 99-106.
 • Cieliczko Małgorzata, „Being a dancer is not only a passion”  dance forms in the prose works of Milan Kundera, „Bohemistyka” 2018, nr 2, s. 151-174. http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2018/Cieliczko.pdf
 • Graf Magdalena, Graf Paweł, Nazwa w butonierce  wokół onimii tekstu poetyckiego (na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego)Onomastica” 2018, t. LXII, nr 1, s. 15-31, DOI: 10.17651/ONOMAST.62.1, https://onomastica.ijp.pan.pl/62/pl_01.html.
 • Graf Magdalena, Graf Paweł, Roland Barthes i nazwy. Refleksje na marginesie pewnej teorii onomastycznej Marcela Prousta, [w:] Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing, red. M. Graf, P. Graf, W. Hofmański, Poznań 2018, s. 209-220. 
 • Graf Paweł, Filologia obrazu. O powieściach-obrazach, czyli nowym doświadczeniu prozy uwikłanej w obrazowość, [w:] Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, red. M.T. Kociuba, A. Sajur, Lublin 2018, s. 87-102. 
 • Graf Paweł, Problematyka kształtowania (w rozumieniu Augusta Zamoyskiego) odniesiona do multimedialności, „pl.it rassegna italiana di argomenti polacchi” 2018, nr 9, ISSN 2384-9266, s. 28-46.
 • Graf Paweł, Teoria i praktyka postaci literackiej, zderzona z koncepcją konika polnego Bernarda Suitsa, rozegrana w prozie futurystycznej, [w:] Postać w kulturze wizualnej, t. 1: Ujęcia literackie, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, D. Bruszewska-Przytuła,Olsztyn 2018, s. 39-50.
 • Graf Paweł, Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznejAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 2018, t. 253, nr 10 (2), s. 173-184, DOI: 10.24917/20837275, http://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/current
 • Graf Paweł, Słowacja w polskich przewodnikach turystycznych (analiza dyskursu turystycznego), [w:] Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, ed. P. Odaloš, Banská Bystrica 2018, s. 133-140.
 • Graf Paweł, Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki), [w:] Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklęk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 433-448.
 • Kraskowska Ewa, Kryminał akademicki, "Forum Poetyki" 2018 nr 13  http://fp.amu.edu.pl/kryminal-akademicki/ 
 • Kraskowska Ewa, Po sześćdziesiątce. Autobiograficzna eseistyka feministek drugofalowych, "Autobiografia. Literatura. Kultura. Media" 2018, nr 10, s. 129-140; DOI 10.18276/au.2018.1.10-11
 • Kwiatkowska Agnieszka, Julian Przyboś – recenzent zapomnianych? W zb.: Zamieranie pisarzy, red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański, Katowice 2018.
 • Kwiatkowska Agnieszka, Wiosna w archiwum, w zb.: Wiosna Juliana Przybosia, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Poznań 2018.

  

Książki 2017

  

Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

 

Ścieżki interpretacji 

 

 

 

 

Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie", red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017.

 

Literatura i literackość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017.

 

WW Demony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Artykuły 2017 

 


 • Cieliczko Małgorzata, Puzzle - meandry struktury. "Życie instrukcja obsługi" Georges'a Pereca, w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 269-284.
 • Cieliczko Małgorzata, To-dekonstrukcja! „Okaleczenie okładki zgodne z instrukcją Autorów”, [w:] Ścieżki interpretacji. Szkice nie tylko o poezji, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, Poznań 2017, s. 109-127. 
 • Graf Paweł, Energia tekstu. Przeciwko krytyce etycznej„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 6, s. 115-126. https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3532/3075
 • Graf Paweł, Ferdinand de Saussure i szachy, w: Kurs na Ferdinanda de Saussure'a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Poznań 2017, s. 205-228, ISBN 978-83-232-3183-7.
 • Graf Paweł, Labilne granice tekstu. O nie-dookreślonym przedmiocie interpretacji, w: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty "niewszystkie", red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017, s. 259-276.
 • Graf Paweł, Okamgnienie i ślad, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 6, s. 99-114. https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3530/3073
 • Graf Paweł, Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy, w: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, red. D. Wasilewska, Universitas, Kraków 2017, s. 177-194.
 • Graf Paweł, Teoria literatury wpisana w obrazy. (O strukturalistach i dekonstrukcjonistach włożonych w ramy), w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 285-298.
 • Graf Paweł, Witkacy. OdNowa (recenzja książki Agnieszki Kałowskiej Witkacy. Etyka, Łódź 2016)"Topos" 2017, nr 2, s. 172-173.  
 • Kraskowska Ewa, Wysoki modernizm a literatura polska, w: (W) sieci modernizmu. Historia literatury - poetyka - krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu, red. A. Kluba, M. Rembowska-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017, s. 49-63
 • Kraskowska Ewa, Powieść historyczna i jej bohaterki, "Nowa Dekada Krakowska" 2017, nr 1-2, s. 36-40.
 • Kwiatkowska Agnieszka, Pochwała mężczyzny. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego, red. P. Graf, M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 245-252.

 

 

 

Książki 2016

  

Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz, Bogusława Latawiec. Portret podwojony, Pasaże, Kraków 2016.

 BL PP

Joanna Grądziel-Wójcik, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.  

 Przymiarki do istnienia

Joanna Grądziel-Wójcik, Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku, Universitas, Kraków 2016.

Zmysł formy 

 

Miejsca wspólne - reaktywacja. W 25. rocznicę śmierci Profesora Jerzego Ziomka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2016; ISBN 978-83-61573-86-9. 

Mw

 

Oblicza obcości, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016. 

 Ob ob

 

Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016.

Cia ob 

 

Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016 

 Obce prze

 

Ewa Rajewska, Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej. Seria „Translatio”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. 

Domysl

 

 

Humanistyka z widokiem na Uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. Nowicka, J. Wolska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

 

 

 Humanistyka  

Humanistyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender w podręcznikach, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, t. 3, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2016. 

 

 gender

 

 

 

 

Edward Balcerzan, Literariness. Models, gradations, experiments. Tranlated by Soren Gauger, Frankfurt am Main 2016.      

 

Literackość   


 

 

Artykuły 2016 

 

·   Cieliczko Małgorzata, Duch(y) uniwersytetu według Richarda Rorty'ego, w: Humanistyka z widokiem na Uniwersytet, red. M. Cieliczko, E. Nowicka, J. Wolska, Poznań 2016, s. 109-129. 

·   Cieliczko Małgorzata, Energia pustki, w: Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze, red. B. Waligórska-Olejniczak, N. Królikiewicz, K. Kropaczewski, Poznań 2016, s. 83-93.

·    Cieliczko Małgorzata, Graf Magdalena, Od akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczy, "Język. Religia. Tożsamość" 2016, nr 1, s. 5-26.

·    Graf Paweł, Dwie Japonie - Rolanda Barthes'a i Claude'a Levi-Straussa potyczki z miejscem, w: Imperium Rolanda Barthes'a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Poznań 2016, s. 279-289.

· Graf Paweł, "Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok stoję, cynicznie gryząc papieros". O tekstowych projektach twórczości futurystów w relacji do ich postaci multimedialnych na przykładzie "Marsza" Bruno Jasieńskiego, "pl.it/ rassegna italiana di argomenti polacchi" 2016,nr 7, ISSN 2384-9266, s. 77-91.

·      Graf Paweł, Fenomenologia i estetyka minuty, w: W rytmie zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Z. Chojnacki, B. Kurzątkowska, A. Rzymska. Olsztyn 2016, s. 76-89.

·     Graf Paweł, Futuryści się śmiejąw: HistoRisus. Historie śmiechu/ śmiech [w] historii, red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff, A. Bemben, Katowice 2016, s. 69-84.

·    Graf Paweł, Metoda versus eklektyzm, w: W niewoli metody. Ograniczenia - uzależnienia - szanse, red. J. Tuszyńska, Ł. Lipiński, K. Nowak, Toruń 2016, s. 15-30.

·   Graf Paweł, Niemożliwe jako konieczne (recenzja książki Edwarda Balcerzana Literackość. Modele - gradacje - eksperymenty, Toruń 2013), "Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" 2016, nr 5, s. 301-310. ISSN 2299-7458, e-ISSN 2449-8386, www.czytanieliteratury.pl  

· Graf Paweł, Powieść szachowa jako powieść historyczna. Nieco przewrotna alternatywa gatunkowa, "Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" 2016, nr 5, s. 47-61. ISSN 2299-7458, e-ISSN 2449-8386, www.czytanieliteratury.pl 

· Jedliński Marek, Krzysztof Witczak, W stronę obcości (słów kilka o „uwikłaniu” w przestrzeń) [w:] Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 9-19.

· Kozłowska Zuzanna (tłum.), Jacques Delille, „Ogrody”, W: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 150-152.

· Kozłowska Zuzanna (tłum.), Charles Pigault-Lebrun, „Metusko, czyli Polacy. Nowela trzecia”, w: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 165-167.

· Kozłowska Zuzanna (tłum.), Jean-Guillaume Cuvelier de Trye, Jean-Bernard-Eugène-de Cantiran de Boirie, „Stanisław Leszczyński, czyli oblężenie Gdańska”, w: „Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.)”, red. Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 175-180.

· Marciniak Paweł, Małoduszne piękno, czyli o obcości przestrzeni w poezji Ewy Lipskiej [w:] Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 61-70.

· Poppa Angelika, Obcy jako konstytutywny element „Ja” – późna poezja Bogusławy Latawiec i Urszuli Kozioł [w:] Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 61-70.

·         Rosiński Cezary, Obcość bierze się z uważności. Felski – Gumbrecht – Ostachowicz [w:] Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 71-79.

· Szumański Borys, Czy obce można ugościć w przekładzie? O wrogościnności przekładu, [w:] Oblicza obcości, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 113-121.

· Witczak Krzysztof, Marek Jedliński, Ciała obce – przechodzenie w otwartość  [w:] Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 9-18.

· Witczak Krzysztof, Kim/Czym jest Nos w opowiadaniu Mikołaja Gogola? [w:] Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 57-68.

· Witczak Krzysztof, Marek Jedliński, Na antypodach obcości [w:] Oblicza obcości,red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 9-20.

· Witczak Krzysztof, Obcy człowiek? – posthumanistyczne oddalanie podmiotowości, [w:] Oblicza obcości, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 233-242.

· Witczak Krzysztof , Studium likantropijne – ,,króliczenie” w opowiadaniach Adriana Markowskiego [w:] Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016,  s. 112-121.

 

 

 

Książki 2015

 

Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, L. Marzec, Pasaże, Kraków 2015. 

 

 

Niepozorna 

 

T. Umerle, Trocki - Storczyki - Literatura. Miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty'ego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.  

 

Umerle

 

 

 

Laboratorium PoezjiLaboratorium poezji kobiecej XX wieku, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniewski, A. Kwiatkowska, T. Umerle, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Lit DawnAgnieszka Kwiatkowska, Historia literatury dawnej. Dla początkujących i zainteresowanych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLPisKobiet20

 

Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, pod red. E. Kraskowskiej i B. Kaniewskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2015. 

 
 

 

 

 

 

 


RozNAoGra

 

 

Rozmowy na/o granicy. Z Brygidą Helbig, Angeliką Kuźniak, Ingą Iwasiów Ignacym Karpowiczem, Ziemowitem Szczerkiem rozmawiają Ksymena Filipowicz-Tokarska i Małgorzata Zduniak Wiktorowicz.

 

  

 

 

 

Ahowalter 

Elaine Showalter, Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień). Tłumaczenie: zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: Joanna Askutja, Agnieszka Białek, Joanna Kownacka, Barbara Kulesza-Gulczyńska, Paula Majorowicz, Julia Sworowska, Kamil Szmid, Iryna Yahorava, Weronika Zawadzka i Klaudia Ziewiec. Studenckie Debiuty Przekładowe, t. I, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2015.

  

Artykuły 2015

 

 • Balcerzan Edward, Autorskie i nieautorskie znamiona twórczości pisarskiej, w: Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków 2015, s. 89-108.
 • Cieliczko Małgorzata, Humor Kundery - o kilku (nie)śmiesznych tekstach, "Bohemistyka" 2015, nr 3, s. 226-250, [online] http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2015/Cieliczko.pdf.
 • Cieliczko Małgorzata, Potestas clavium według Brunona Jasieńskiego, czyli kto dzierży klucze, w: Język doświadczenia religijnego VIII, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 25-41.
 • Cieliczko Małgorzata, Pustka, "Forum Poetyki", lato 2015, s. 98-109, [online] http://fp.amu.edu.pl/malgorzata-cieliczko-pustka/.
 • Cieliczko Małgorzata, Schody - spacjalne ambiwalencje, w: Strychy, piwnice. Inne przestrzenie, red. A. Świeściak, S. Trela, Katowice 2015, s. 13-33.
 • Cieliczko Małgorzata, Wstrętne ciało – między obrzydzeniem a śmiechem, w: Wstręt i obrzydzenie, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, M. Zegarlińska, Gdańsk 2015, s. 21-32.
 • Cieliczko Małgorzata, Graf Magdalena, Filologia wina - prolegomena, w: Język Religia. Tożsamość IX. Języki tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 21-38. 
 • Graf Paweł, Małe muchy - duże sprawy. (Owad jako przedmiot literaturoznawczy)w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. J. Grądziel-Wócik, A. Kwiatkowska, L. Marzec, Kraków 2015, s. 283-304.
 • Graf Paweł, Stare dobre czytanie (recenzja: Jak czytać literaturę? Terry'ego Eagletona), "Forum Poetyki", lato 2015, s. 140-143, [online] http://fp.amu.edu.pl/pawel-graf-stare-dobre-czytanie/.
 • Graf Paweł, Symbol i znak z Heglem w tle (na przykładzie Łotmana i de Mana), "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2015, nr 1, tom 41, s. 69-80.
 • Graf Paweł, Tytus Czyżewski sto lat później, w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy - problemy - interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 95-106.
 • Graf Paweł, Graf Magdalena, "Nie, nie, to na nic" - Szymborskiej poszukiwanie słowaw: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik; K. Skibski, s. 173-191, Kraków 2015.
 • Grądziel Joanna, The World in a State of Revision: The Poetry of Wisława Szymborska, w: Wisława Szymborska’s Poetry. Choice of Essays, red. A. Nasiłowska, przeł. K. Krasuska, J. Burszta, PL Academic Research, Frankfurt am Main 2015, s. 83-96 [przedruk].
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Gdzie się zbudziłem”, czyli poranek w bloku według Stanisława Barańczaka, „Forum Poetyki”, lato 2015 [online], http://fp.home.amu.edu.pl/joanna-gradziel-wojcik-gdzie-sie-zbudzilem-czyli-poranek-w-bloku-wedlug-stanislawa-baranczaka/.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Sztuka kulinarna” Wisławy Szymborskiej, w: „Niepojęty przypadek”. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, Pasaże, Kraków 2015, s. 301-316.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Wyścig z suknią”. O pewnym wątku metafizycznym we współczesnej poezji kobiet, w: Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia w literaturze współczesnej, red. E. Sołtys-Lewandowska, Universitas, Kraków 2015.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Arspoetyka, „Forum Poetyki”, lato 2015 (współautorki: E. Kraskowska, A. Kwiatkowska) [online], http://fp.home.amu.edu.pl/ewa-kraskowska-agnieszka-kwiatkowska-joanna-gradziel-wojcik-ars-poetyka/.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Kruchość i ciągłość – o kilku wątkach cielesnych w polskiej poezji kobiet XX wieku, w:Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, red. E. Kraskowska, B. Kaniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 497-524.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Niepozorność wierszy Wisławy Szymborskiej, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, L. Marzec, Pasaże, Kraków 2015, s. 63-74.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, nr 30.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Sunąc krawędzią”. Chusty, buty i przesłony w poezji Krystyny Dąbrowskiej, w: Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniewski, A. Kwiatkowska, T. Umerle, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 144-160.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Ironiczny duch wersyfikacji. O książce Pawła Bukowca „Metronom. O jednostkowości poezji »nazbyt« rytmicznej”, „Wielogłos”, 2015, nr 1 (23), s. 77-88.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Wypaść z równowagi”. O „chodzonych” wierszach Kazimierza Wierzyńskiego, w: Skamander. T. 11: Reinterpretacje, red. M. Tramer, red. A. Wójtowicz, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 219-233.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Perpetuum mobile literatury, czyli kilka uwag o autotematyzmie, „Forum Poetyki”, jesień 2015 [online], http://fp.amu.edu.pl/perpetuum-mobile-czyli-kilka-uwag-o-autotematyzmie/
 • Kozłowska Zuzanna, Moda na ciało: w stronę re-empiryzacji nauki o literaturze?, w: Tematy Modne w Humanistyce. Studia Interdyscyplinarne, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 92-100.
 • Kozłowska Zuzanna, Pomiędzy nierealnym a nadrealnym. Somatosensorium liryki Rafała Wojaczka, w: Szkice do Wojaczka, red. P. Śliwiński, Pasaże, Kraków 2015, s.90-117.
 • Kozłowska Zuzanna, Smak bólu. O Haliny Poświatowskiej ***[Rozcinam pomarańczę bólu...], w: Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Kaniewski, A. Kwiatkowska, T. Umerle, Poznań 2015, s. 111-120.
 • Kozłowska Zuzanna, Synestezja, „Forum Poetyki” 2015, Nr 1, s. 110 – 119.
 • Kraskowska Ewa, Akademickie kryminały Amandy Cross, "Nowa Dekada Krakowska" 2015, nr 1/2, s. 34-41.
 • Kraskowska Ewa, Czy jest możliwa (i potrzebna) herstoria literatury polskiej? w: Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków 2015, s. 19-32.
 • Kraskowska Ewa, Poznań Translatology: School or Tradition, w: Translation      Theories in the Slavic Countries, ed. A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Diddi, "Europa Orientalis" 2015, vol. XXXIII, s. 117-129.
 • Kraskowska Ewa, Miłosz odchodzi, "Nowa Dekada Krakowska" 2015, s. 158-164 (rec. A. Kosińska, Miłosz w Krakowie, Kraków 2015)
 • Kraskowska Ewa, Po szarość. Rzecz o literackich obrazach kolejek w PRL, w: Białe maski/szare twarze.Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, red. E.Graczyk, M. Graban-Pomirska i in., Universitas, Kraków 2015, s. 103-121
 • Mizerkiewicz Tomasz, Projekt krytyki temporalnej. Uwagi na temat "Zrozumieć swój czas", w: Widnokręgi literatury - wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków 2015, s. 33-42.
 • Rajewska Ewa, O powieści uniwersyteckiej półprywatnie, "Nowa Dekada Krakowska" 2015, nr 1/2, s. 18-25.   

  Książki 2014 

 

Lucyna Marzec, Po k%u0105dzieli. Feministyczne pisarstwo Jadwigi %u017Byli%u0144skiej

 

Lucyna Marzec, Po kądzieli. Feministyczne pisarstwo Jadwigi ŻylińskiejWydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014.

 

 

 

 

 

 

KrajewskaJoanna Krajewska, Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014.

 

 

 


 

 

 

Listy I%u0142%u0142akowiczówny

Kazimierza Iłłakowiczówna, Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1945-1956, opracowała Lucyna Marzec, WBPiCAK, Poznań 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły 2014

 

 • Balcerzan Edward, Wyklejanki - felietony - wiersze. "Akcent" 2014, nr 3, s. 6-12.
  http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr3.14/balcerzan.html
 • Balcerzan Edward, Zwrot niech się zwrotem odciska. "eleWator" 2014, nr 7, s. 208-210.
 • Balcerzan Edward, К проблеме "двойной" семиотики, in: The Semiotics of Communications, ed. by Anna Lusińska and Anna Kalinowska-Żeleźnik, Pelplin 2014, pp. 11-30. 
 • Cieliczko Małgorzata, Interpretacja o zmierzchu czy zmierzch interpretacji - "Zamek krzyżujących się losów" Itala Calvino, w: Zmierzch w literaturze i kulturze, red. E. Gajewska, A. Matuszek, B. Tomalak, Bielsko-Biała 2014, s. 167-178.
 • Cieliczko Małgorzata, Przeciw empatii – Sartre i Gombrowicz, czyli jak filozofia i literatura wyprzedzają koncepcje naukowe, „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2014, nr 2, ISSN 2083-6635, s. 359-374. 
 • Cieliczko Małgorzata, Uważność i zawieszanie percepcji w prozie Georges'a Pereca, w: Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze, red. S. Góra, J. Kulczycka, Kraków 2014, s. 97-108.
 • Graf Magdalena, Graf Paweł, "A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych" - namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2014, t. 21 (41), z.1. pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, s. 35-47.
 • Graf Paweł, Ciało nie płeć, płeć nie ciało, w: O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2014, s. 41-51.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Bóg na musze, żart”, or on the traits of sacrum in Tadeusz Peiper, w: The langauge of religion, past and present, red. S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 133-144.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Wiersze podszyte ciałem”. O kilku wątkach somatycznych w najnowszej poezji kobiet, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, Z. Kopeć, J. Jastrzębska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, s. 211-233 [przedruk po rosyjsku w: Прогулки по современной польской литературе. Сборник статей, Санкт-Петербург 2015].
 • Grądziel-Wójcik Joanna, „Życie z kropką u nogi”. Poetyckie renarracje Wisławy Szymborskiej”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres” 2014, z. 2 (114), s. 111-121.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Architektura i duch wolności. Wokół cyklu „Kątem u siebie” Stanisława Barańczaka, w:Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, WBPiCAK w Poznaniu, Poznań 2014, s. 127-140.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Ciało - dynamiczność (poezja XX wieku); Doświadczenie pełni (poezja XX wieku); Erotyzm jedzenia; Miłosz – smak; Peiper – smak; Peiper – ciało; Peiper - sensualność; Peiper – wzrok; Peiper – słuch; Peiper – węch; Polisensoryczność futurystów; Wyobraźnia, wspomnienia, wizje (poezja XX wieku) w: Sensualność w kulturze polskiej, red. W. Bolecki, M-Rembowska-Płuciennik, T. Brzostowska, B. Śniecikowska, IBL PAN, Warszawa, 2010-2015 [online], http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/zespol/login/?next=/pl/.
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Dlaczego przechadzki?, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, Z. Kopeć, J. Jastrzębska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, s. 7-19 (współautor: Zbigniew Kopeć) [przedruk po rosyjsku w: Прогулки по современной польской литературе. Сборник статей, Санкт-Петербург 2015].
 • Grądziel-Wójcik Joanna, Prospekty i ścieżki awangardy. Przypadek Tadeusza Peipera, „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22, s. 151-168.
 • Kenneth Burke, Filozofia formy literackiej, przekład Ewa Rajewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014. Tamże posłowie: Ewa Rajewska, Oryginał par excellence. O „Filozofii formy literackiej” – i jej Autorze.
 • Kozłowska Zuzanna, Synestezja – wyzwanie dla kultury wzrokocentrycznej, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2014, nr 4, s. 225 - 231.
 • Kraskowska Ewa, A Critique of Criticism, w: Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, red. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, ss. 17-29, Peter lang GmbH, Frankfurt an Main, 2014.
 • Kraskowska Ewa, Słowo wstępne, w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, red. M. Chmielarz, K. Ilski, Z. Kopeć, E. Kraskowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań , 2014, s. 7-9.
 • Kraskowska Ewa, Niny Rydzewskiej "Ludzie z węgla" i Zyty Oryszyn "Ocalenie Atlantydy": próba lektury palimpsestowej, w: Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność, red. Sylwia Bielawska, Wojciech Browarny, ss. 223-240, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych , 2014.
 • Kwiatkowska Agnieszka, "Czytelnik musi dokonać otwarcia". O ewolucji literatury młodzieżowej. W zb.: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, Z. Kopeć, Poznań 2014.
 • Marzec Lucyna, Jadwiga Żylińska w liczbach, w: księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin 2014, s. 387-415.
 • Marzec Lucyna, Piraci - archiwiści i innowatorzy, "Czas Kultury" 2/2014, s. 14-26.
 • Marzec Lucyna, Siostry - Kazimiera Iłłakowiczówna i Barbara Czerwijowska (Zan), "Czas Kultury" 2/2014, s. 99-109.
 • Okulska Inez, Droga (do)wolności, „Tygodnik Powszechny” nr 12 z dnia 23 marca 2014, s. 46.
 • Okulska Inez, Piękni trzydziestoletni dostają zadyszki, „Dwutygodnik” 2014, nr 142, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5433-piekni-trzydziestoletni-dostaja-zadyszki.html
 • Rajewska Ewa – redakcja monograficznego numeru „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Literacka” 2014 nr 23 (43) pt. Wyobraźnia w przekładzie. Współredaktorki: Anita Jarzyna, Adriana Kovacheva, Katarzyna Kuczyńska-Koschany
 • Rajewska Ewa, [wstęp do panelu tłumaczeniowego] Panel 1.Ali Smith „There But For The” (2011)W: Wkład w przekład 2. Materiały pokonferencyjne 8. Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych „Zapętleni w przekładzie”. Kraków 2013. Korporacja Ha!Art, Kraków 2014.
 • Rajewska Ewa, Ligwizm i modernizm [rec. książki Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2011]. „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4, rocznik CV.
 • Rajewska Ewa, Pauza Barańczaka. W: Poeta i duch wolności. Szkiceo twórczości Stanisława Barańczaka. Pod red. Piotra Śliwińskiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Rogulska Anna, „Kochanie, zabiłam nasze koty”, czyli przekład jako gatunek literacki, w: Wkład w przekład 2, red. A. Filipek, M. Osiecka, A. Kamińska, Kraków 2014, s. 29-40.
 • Rogulska Anna, Alicja w Krainie Kognitywistyki, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne” nr 23, Wyobraźnia w przekładzie, Poznań 2014, s. 253-261.
 • Rogulska Anna, Nie ma dokąd się śpieszyć. O „Powiekach” Zenona Fajfera, „Techsty” nr 9/2014, http://techsty.art.pl/m9/rec_a_rogulska_powieki.html.
 • Rogulska Anna, Przekład terminów naukowych w powieści popularnej – o polskim przekładzie „Small World” Davida Lodge'a, „Przekładaniec” nr 27, Kraków 2013, s. 219-228.
 • Waląg Ewelina, Genesis z naturykultury. Filtrowanie światów, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, T. II, "Od humanizmu do posthumanizmu", pod red. Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2014.
 • Waląg Ewelina, Głusi. Emancypacje - Droga do własnego miasta, "Czas Kultury” 2014, nr 2, (179)/rok XXX, Poznań 2014.

 

 

Książki 2013

 

Balcerzan Pochwała poezji - z pamięci, z lektury

Edward Balcerzan, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Edward BaLiteracko%u015B%u0107 Balcerzanlcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Seria Monografie FNP, Toruń 2013.

 


 

 

 


 

skanowanie0001

Małgorzata Cieliczko, "On jest mistrzem, ja to wiem" - pisarka, tłumaczka, edytorka, żona. Życie twórcze Oli Watowej, Anny Iwaszkiewiczowej i Janiny Broniewskiej, seria "Na Starcie. Prace najmłodszych badaczy", Instytut Badań  Literackich PAN, Fundacja na rzecz Badań Literackich, Warszawa 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Mizerkiewicz, Literatura Obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce, Kraków: Universitas 2013

Tomasz Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Mizerkiewicz, Po tamtej stronie tekstów 

Tomasz Mizerkiewicz, Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności

 

 

 

 

 

 Artykuły 2013

 

·        Ewa Kraskowska, Nafta i węgiel. O geopoetyckiej wyobraźni Mariana Jachimowicza, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans, zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak i E. Rybicka, Universitas, Kraków 2013, s. 171-181 

·         Ewa Kraskowska, Sama wśród mężczyzn. Zofia Nałkowska jako instytucja życia literackiego w międzywojennej Polsce, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2012, nr 21(41), s. 13-22

·         Agnieszka Gajewska, Przyjaźń u Nałkowskiej (na przykładzie powieści NarcyzaHrabia Emil, Niedobra miłość), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2012, nr 21(41), s. 147-161

·         Ewa Rajewska, E.E. and the American Dream. Barańczak, Białoszewski, Sosnowski. „Rocznik Komparatystyczny/Comparative Yearbook” [Civilized/Barbaric? Intercultural Dialogue on Poetry] 2013 nr 4, s. 57-74

 

 

 Książki 2012

 

BalMieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, red. naukowa, tłumaczenia – Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska, przekład – zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM w Poznaniu: Ewelina Krzempek, Agnieszka Magnuszewska, Anna Rogulska, Marta Ruta, Monika Sidorowska, Andrzej Szwatoński, Jędrzej Szymanowski, Aleksandra Szymił, Adrian Tomczyk, Wioletta Wiśniewska i Joanna Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

 

 

 

 

 

 

AlfabetWielkopolski alfabet pisarek, red. E. Kraskowska i L. Marzec, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Poznań 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura w stanie przekładuKultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość, red. W. Bolecki i E. Kraskowska, seria Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 91, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.

 

 

  

  

 

 

Trad rzecz osobostaAgnieszka Kwiatkowska, „Tradycja, rzecz osobista”. Julian Przyboś wobec dziedzictwa poezji, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 Artykuły 2012

 

·         Maciej Duda, Dina Babbitt i siedmiu krasnoludków; „ArtPapier” 15 lutego 4 (196) 2012; http://artpapier.com/?pid=2&cid=15&aid=3158; dzień dostępu 18.02.2012

·         Maciej Duda, Wyobrażenie, pragnienie, zaprzeczenie. Trójkąt różnoboczny o zmiennej podstawie (David Albahari, Serbia), w: tom pokonferencyjny Poza monogamią pod red. J. Potkańskiego, R. Pruszczyńskiego

·         Ewa Kraskowska, Feminism Polish Style. Our Own Tradition or a Borrowed One? w: Women's Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, red. U. Chowaniec i U. Phillips, Cambridge Scholars Publishing, New Castle on Thyne 2012, s. 67-76

·         Ewa Kraskowska, Zachodnie literaturoznawstwo feministyczne 1969-1988 (rec. K. Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010), "Pamiętnik Literacki 2012, z. 4, s. 255-265

·         Ewa Kraskowska, Współczesna krytyka feministyczna: inny stan skupienia, "Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ" 2(10), 2011, s. 51-59

·         Ewa Kraskowska, Wstęp, w: Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość, pod red. W. Boleckiego i E. Kraskowskiej, seria Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 91, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012, s. 5-12

·         Ewa Kraskowska, Miejsce pisarza i pisarki w kulturze międzywojnia, w: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne 4, pod red. W. Mędrzeckiego i A. Zawiszewskiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 199-216, ISBN 978-83-63352-04-2

·         Ewa Kraskowska, Ja i mój Kindle, "Pogranicza" 2012, nr 2 (96), s. 110-112.

·         Ewa Kraskowska, Ludzie w ruchu. Turyści, tułacze i przesiedleńcy w pisarstwie Anny Kowalskiej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012, s. 283-302, ISBN 97883-242-1682-6

·         Ewa Kraskowska, Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: projekt syntezy, "Ruch Literacki" 2012, z. 2 (311), s. 137-154 (ERIH)

·         Edyta Sołtys-Lewandowska, Powrót religii we współczesnej poezji polskiej – pytania, możliwości, dylematy, [w:]Wymiary powrotu w literaturze, pod redakcją M. Garbacik, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2012, s. 107-114, ISBN 978-83-62196-63-0.

·         Ewa Rajewska, Kody Baczyńskiego [rec. książki Agnieszki Zgrzywy "Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim". Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011], „Odra” 2012, nr 7-8 

·         Inez Okulska, Kubistyczny autoportret, "Twórczość" 2012, nr 2

·         Inez Okulska, W wolnym przekładzie "kolaż", "Literatura na Świecie" 2012, 3/4

·         Joanna Grądziel-Wójcik, „Przygody trzmiela, czyli uniwersytecka i szkolna interpretacja literacka”, „Polonistyka” 2012, nr 6

·         Joanna Grądziel-Wójcik, „Lekcje biologii, czyli Miłosz czyta Szymborską, „Ruch Literacki” 2012, z.1

·  Agnieszka Kwiatkowska, „Kundel do potęgi”. Artur Daniel Liskowacki wobec stereotypów. „Migotania” 2/2012, s. 51

  

Książki 2011

Dedecius MiłoszDedecius - Miłosz. Listy/Briefe 1958-2000. Zebrał, przygotował do druku, opatrzył przypisami i wstępem Przemysław Chojnowski, tłum. listów Lothar Quinkenstein, Łódź 2011.

 

 

 

 

 

 

Il tempo raddoppiatoEdward Balcerzan, Bogusława Latawiec, Il tempo raddoppiato, a cura di Andrea Ceccherelli e Lorenzo Costantino con una nota introduttiva di Jarosław Mikołajewski, Lithos Editrice, Roma 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Zgrzywa Poeta i basnAgnieszka Zgrzywa, Poeta i baśń. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.  

 

 

 

 


Artykuły 2011

 • Ewa Kraskowska,Culture and Translation in Poland, in: Űbersetzung. Translation. Traduction. Ein internationales Handbuch zür Űbersetzungforschung, Vol. 3, ed. H. Kittel, A.P. Frank et al., Walter de Gruyter, Berlin-Boston 2011, 2127-2133
 • Ewa Kraskowska, Maria Dąbrowska i Anna Kowalska, w: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, pod red. A. Galant i I. Iwasiów, Universitas, Kraków 2011, s. 81-99
 • Ewa Kraskowska, Krytyka krytyczności, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Rodzaje i style krytycyzmu), tom LIV, zeszyt 2 (108), Łódź 2011, s. 5-20
 • Ewa Rajewska, Perypatetyzm (prawie) pantoskopiczny (Tomasza Bilczewskiego „Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii”). „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2010 [2011], nr 1-2 (7-8)
 • Ewa Rajewska, Sztuka tracenia, sztuka zawierzania. Kamieńska i Marjańska. W: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami. Pod red. Ingi Iwasiów i Arlety Galant. Universitas, Kraków 2011
 • Edyta Sołtys-Lewandowska, Kocham Cię ciałem, „Podteksty” 2011, nr 3-4
 • Lucyna Marzec, Lady Awantura, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939, red. E.Graczyk, M.Graban-Pomirska, K.Cierzan, P.Biczkowska, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 313-33
 • Agnieszka Kwiatkowska, Skandal w poezji dwudziestolecia międzywojennego. „Tematy z Szewskiej” 2(6)/2011, s. 177-185
 • Agnieszka Kwiatkowska, Ciało i róża. O poezji Juliana Przybosia. „Migotania” 2/2011, s. 9-11.
 • Agnieszka Kwiatkowska, W cieniu ojca? O twórczości Uty Przyboś. W zb.: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011, s. 185-201.
 • Agnieszka Kwiatkowska, Smugi popielatych dróg. Obrazy Ziemi Świętej w opowieściach apokryficznych. W zb.: Tam wstępują pokolenia… W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, Warszawa 2011, s. 51-67.
 • Inez Okulska, Pismo i głos - Świetlickiego media gorące i zimne, [w:] Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. Piotra Śliwińskiego, Poznań 2011
 • Maciej Duda, Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani?, „ArtPapier” 1 stycznia 1 (169) / 2011, http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=1&aid=2714; dzień dostępu 16.05.2011
 • Maciej Duda, Magdalena Kawka (hasło), Wielkopolski słownik pisarek, wikia.com; dzień dostępu 16.07.2011
 • Maciej Duda, Sofia Casanova (hasło), Wielkopolski słownik pisarek, wikia.com; dzień dostępu 16.05.2011
 • Maciej Duda, Elżbieta Cherezińska (hasło), Wielkopolski słownik pisarek, wikia.com; dzień dostępu 16.05.2011
 • Joanna Krajewska, 1928. Obrona damskiego kasztelu, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939, red. E.Graczyk, M.Graban-Pomirska, K.Cierzan, P.Biczkowska, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 333-344
 • Agnieszka Gajewska, Feministyczna historia literatury, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939, red. E.Graczyk, M.Graban-Pomirska, K.Cierzan, P.Biczkowska, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, s. 391-397.
 • Ewa Kraskowska, Po zaborach i po PRL-u: postzależnościowe niewspółmierności, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R.Nycz, Universitas, Kraków 2011, s. 371-384; ISBN 97883-242-1317-7
 • Ewa Kraskowska, Ksymena Filipowicz-Tokarska, Sarmatyzm, płeć, feminizm, w: Nowoczesność i sarmatyzm, pod red. P. Czaplińskiego, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 63, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2011, s. 141-154; ISBN 978-83-61573-32-6
 • Inez Okulska, Benn na pięć głosów, "Literatura na Świecie", 394-402
 • Inez Okulska, O "Zomerze" na marginesie (i w cieniu) Patten, "Twórczość 10/2011, 192-132
 • Inez Okulska, Pocztówki z Erlau. Reiner Kunze i poczta, "Twórczość" 9/2011, 141-144
 • Inez Okulska, Miłość we współczesnej poezji czyli budowanie świadomości kryptoteologicznej marki, "Wakat online" numer czternasty, http://www.sdk.pl/wakat/index.php?load=nr14/06inez.txt
 • Inez Okulska, Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, „Kwartalnik Jezykoznawczy” 2011, nr 1, ISSN 2081-544
 • Inez Okulska, Graniczne doświadczenie przekładu [rec. Polsko-niemiecki rocznik translatorski „OderÜbersetzen”, nr 1/2010], „Literatura na Świecie” 2011, nr 3/4
 • Ewa Kraskowska, Wielkopolski Słownik Pisarek, „Kronika Miasta Poznania (Poznanianki)” 2011, nr 1, s. 287-297, ISSN 0137-3552
 • Ewa Kraskowska, Sztuka biografii (Być jak Virginia Woolf), "Magazyn Literacki. Dodatek do <<Tygodnika Powszechnego>> 16/2011", nr 3-4/2011.
 • Paweł Graf, Narratologia Levi-Straussa - lektury polemiczne, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2011 nr 1-2, s. 131-141.
 • Magdalena Graf, Paweł Graf , Dama to królowa a królowa to hetman - kilka uwag o współczesnej leksyce szachowej, "Socjolingwistyka" 2010-2011, nr 24-25, s. 147-160.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Bieg „mkłego” życia. O wierszu „Omknięcie”, w: Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje, red. M. Kisiel, Gdańsk2011
 • Joanna Grądziel-Wójcik, „Blok, ja w nim”. Doświadczenie architektury a rewolucja formy w późnej poezji Mirona Białoszewskiego, w: W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje, red. M. Michalska-Suchanek, Gliwice 2011
 • Joanna Grądziel-Wójcik, „…zapisać siebie ciebie”. O poezji metacodziennej Krystyny Miłobędzkiej, w: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011.
 • Małgorzata Cieliczko, Papież strukturalizmu a klasyczna psychoanaliza, czyli Lévi-Strauss czytelnikiem Freuda, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011, nr 1-2 (14-15).

 

Książki 2010 

 

Współcz Pl pisarz w NMałgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość, narracja, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

 

 

 

 

 

 

  

Drugie oko Peipera Joanna Grądziel-Wójcik, "Drugie oko" Tadeusza Pepiera. Projekt poezji nowoczesnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

 

 

 

 

 

 

 


Jazgot niewieściJoanna Krajewska, "Jazgot niewieści" i "męskie kasztele". Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu Międzywojennym. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2010.

 

 

 

 

 

 


Przestrzeń porównańJoanna Grądziel-Wójcik, Przestrzeń porównań.
Szkice o polskiej poezji współczesnej
. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010. 

 

 

 

 

  

Artykuły 2010

 • Lucyna Marzec, Herstoria żywa, nie tylko jedna, nie zawsze prawdziwa, w: „Czas Kultury” 5/2010, (ISSN 0867-2148).
 • Lucyna Marzec, Miłość, macierzyństwo i eugenika, w: „Czas Kultury” 6/2010, (ISSN 0867-2148).
 • Lucyna Marzec, Kino Williama E. Jonesa, w: „Neurokultura”, 1/2010, (ISNN 2081-4380)
 • Lucyna Marzec, Galerniczki centrów handlowych (recenzja: Galerianki K. Rosołaniec), w: „Pro Arte Online”, (3)102/2010, www.proarte.net.pl, (ISSN: 1689-1856).
 • Maciej Duda, Ucieleśnienie tożsamości, czyli polski obraz postjugosłowianki., „ArtPapier”, 1 października 19 (163) / 2010, http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=13&aid=2560; dzień dostępu 16.05.2011
 • Maciej Duda, Bystanderka. Projekt niemożliwy?, „ArtPapier” 15 lipca 14 (158) / 2010

http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=1&aid=2521; dzień dostępu 16.05.2011

 • Maciej Duda, Penelopa na emigracji, „Tekstualia”, nr 4 (23) 2010.
 • Maciej Duda, Czy aby na pewno nie działa? O wątpliwej abiektalności pisarstwa postjugosłowiańskich feministek. Recepcja polska UniGender; www.unigender.org; dzień dostępu 16.05.2011
 • Maciej Duda, Łamanie tabu jako strategia komunikacyjna w pisarstwie kobiecym. Abiekt. Wątpliwość. Efekt. tom pokonferencyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tabu w oku szeroko otwartym 08-10 grudnia 2009. Poznań; UAM.  [zatwierdzony do druku 2010]
 • Maciej Duda, Spór o literaturę kobiecą (współautorstwo z mgr Joanna Krajewską), Nowe dwudziestolecie 1989-2009. Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Naukowa Hanna Gosk, Warszawa 2010.
 • Ewa Kraskowska, Werbalizacja i wizualizacja inności w dziełach Franciszki i Stefana Themersonów, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W.Boleckiego i A.Dziadka, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2010, s. 540-556, ISBN 978-83-61552-31-4
 • Inez Okulska, Miłość, fetysz i spotkanie języków. W związku z Ronaldem Firbankiem, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.
 • Inez Okulska, Popularna powieść kobieca? Nigdy w życiu!, "Czas Kultury" 2010, nr 5. 
 • Paweł Graf, Krytyka filozoficzna, [w:] Literatura a filozofia, red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj, Poznań 2010, s. 87-100.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, „Piękno zamieszkałe”? Architektoniczne wizualizacje doświadczenia w poezji Mirona Białoszewskiego, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Rec.: Tomasz Mizerkiewicz Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Poznań 2007, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3.
 • Agnieszka Gajewska, Feministyczne rozrachunki z PRL-em, w: Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, red. M.Frąckowiak-Sochańska, S.Królikowska, Wydawnictwo Adam Pyszałek, Toruń 2010, s. 463-479, ISBN 978-83-7611-788-1
 • Ewa Kraskowska, Przekład jako medium w obiegu dyskursu feministycznego, "Ruch Literacki" 2010, z.1, s.1-14, ISSN 0035-9602
 • Ewa Kraskowska, O dramatycznych i "dramatopodobnych" utworach Stefana Themersona, w: Zapomniany dramat, tom 2, red. M.J.Olszewska, K.Ruta-Rutkowska, Warszawa 2010, s.114-123, ISBN 978-83-62100-36-1
 • Edward Balcerzan, Inspiracja edukacyjna w przekładoznawstwie, "Polsko-niemiecki rocznik OderÜbersetzen", 2010 nr 1, s. 184-193. 
 • Edward Balcerzan, Awangarda rozrzucona. "Fraza. Poezja, proza, esej" 2010 nr 2(68), s. 96-106.
 • Ewa Kraskowska, Ojcowska żałoba Karola Irzykowskiego, w: Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, red. M.Filipowicz, J.Królak, J.Molas, wyd. nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2010, ss. 105-110, ISBN 978-83-60938-52-2
 • Ewa Kraskowska, Pokolenie T2, "Teksty Drugie" 2010, nr 1-2, ss.95-98, ISSN 0867-0633
 • Ewa Kraskowska, Translatologia według Balcerzana, "Teksty Drugie" 2010, nr 3, ss. 79-85, ISSN 0867-0633
 • Lucyna Marzec, Dzidzia jako łączniczka, Dzidzia jako szyfrantka [rec: Dzidzia Sylwii Chutnik], w: "Czas Kultury" 2010, nr 3.
 • Maciej Duda, Recenzja: Narracja w czasach pokoju („Murzyn” Vedrana Rudan), w: „artPapier”, nr 18 (162) / 2010, http://artpapier.com/?pid=2&cid=1&aid=2593.
 • Maciej Duda, Ucieleśnienie tożsamości, czyli polski obraz post-Jugosłowianki, w: „artPapier”, nr 17 (161) / 2010, http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=13&aid=2560.
 • Maciej Duda, Recenzja: Spod miotły („Żona Adama” Monika Rakusa) w: „Twórczość”, nr 11/2010
 • Inez Okulska, dr caligari re-cytuje świat [rec: A. Sosnowski, poems, Wrocław 2010], "Czas Kultury" 2010, nr 3.
 • Spór o literaturę kobiecą, czyli u podstaw krytyki feministycznej w Polsce, w: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. nauk. H.Gosk, Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, s.261-282, ISBN 978-83-7151-873-7
 • Agnieszka Gajewska, "Nie ma się czego trzymać". Najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego, w: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. nauk. H.Gosk, Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, s.298-313, ISBN 978-83-7151-873-7
 • Agnieszka Zgrzywa, Cierpienie, groza, baśń – czas Anny w poezji Baczyńskiego, „Pamiętnik Literacki”, rocznik CI 2010, zeszyt 1, s. 21-35.
 • Agnieszka Zgrzywa, Debiut Grochowiaka (56), „Rocznik Leszczyński” T. 10/2010, s.51-60.
 • Agnieszka Zgrzywa,„Elegia o… [chłopcu polskim]” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w przekładzie niemieckim, „Rocznik Karla Dedeciusa” Tom III/2010, s. 161-173 [z Janem Zgrzywą].
 • Ewa Kraskowska, W Wałbrzychu, czyli nigdzie? O karierze miasta Wałbrzych w literaturze i filmie lat ostatnich, w: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. nauk. H.Gosk, Wyd. Elipsa, Warszawa 2010, s.245-260, ISBN 978-83-7151-873-7
 • E.Kraskowska, Zofia Nałkowska: …patrzę na ludzi jako na materiał dla zbrodni, „Czas Kultury” 2010 nr 1, s. 12-16, ISSN 0867-2148
 • Ewa Kraskowska, Her-story w twórczości Jadwigi Żylińskiej, "FA-art" 2009 nr 3 (77), s.26-33; ISSN 1231-0158
 • Lucyna Marzec, Dom kobiet nie istnieje, "uniGENDER" 2010 nr 1(5) http://www.unigender.org/
 • Lucyna Marzec, Polityczne jest prywatne. O przestrzeni publicznej i prywatnej w „Romansie Teresy Hennert”, „Granicy” i „Węzłach życia” Zofii Nałkowskiej, "Pamiętnik Literacki" 2010, z.1, s.5-19, ISSN 0031-0514
 • Ewa Rajewska, Recenzja: Anna Kałuża, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji J. M. Rymkiewicza, J. Hartwig, W. Wirpszy i K. Miłobędzkiej. Kraków 2008, "Pamiętnik Literacki" 2010, z.1, s.234-239, ISSN 0031-0514
 • Agnieszka Zgrzywa, Cierpienie, groza, baśń – czas Anny w poezji Baczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 2010, z.1, s.21-35, ISSN 0031-0514

 

Książki 2009

Ćw z poetyki kompozycja genologiaKompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki, pod red. Agnieszki Gajewskiej, Poznań 2009, 978-83-7177-723-3.

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka w poezji pokoPiotr Łuszczykiewicz, Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji (1984-2009), Poznań 2009, 978-83-232-2055-8.

 

 

 

 

 

 

 

Oświecenie w epokach nastAgnieszka Kwiatkowska, Oświecenie w epokach następnych. Jastrzębie Zdrój 2009

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tłum jako wojna światówEdward Balcerzan. Tłumaczenie jako "wojna światów". W kręgu translatologii i komparatystyki. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 279 + 1 nlb. ISBN 978-83-232-2069-5

  

 

 

 

 

  

Wiersze niewszystkie BalcerzanEdward Balcerzan, Wiersze niewszystkie [wstęp] D.Pawelec, Obroty myśli. Wiersze Edwarda Balcerzana. [posłowie] E.Balcerzan, Manifest wspomnieniowy. Instytut Mikołowski, Mikołów 2009, s. 214. ISBN 978-83-60949-44-3.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły 2009

 • Edward Balcerzan, La poetica della traduzione artistica. W: Teorie della traducione in Polonia. A cura di Lorenzo Constantino, Sette Citta. Viterbo 2009, s. 17-38. ISBN 978-88-7853-162-8.
 • Edward Balcerzan, Ukryte cykle [rec. Wisława Szymborska, Tutaj, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009]. „Kwartalnik Artystyczny” 2009, nr 1, s. 13-17.
 • Эдвард Бальцежан, АнджейБурсавбольницемира. "Новая Польша" 2009, номер 3, с. 27-32
 • Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku.  „Akcent” 2009, nr 1, s. 12-21. ISSN 0208-6220
 • Edward Balcerzan, Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa. "Teksty Drugie" 2009, nr 1/2, s.32-45.
 • Maciej Duda, Bilal laika, czyli ciało i erotyzm w „Trylogii potwora". „Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny” 2009, nr 4. ISSN: 1233-3654.
 • Bartosz Kowalczyk, Wstęp do I tomu Dzieł zebranych Ireneusza Iredyńskiego, Warszawa, 2009, 978-83-61748-08-3.
 • Ewa Kraskowska, O literackiej intymistyce, "Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny" 2009 nr 3/166, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Poznań, s. 15-22, ISSN 0238-9142
 • Ewa Kraskowska, Otcovský smutek Karola Irzykowského, w: Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství, red. M.Filipowicz, J.Królak, A.Zachová, GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové 2008, s.88-98, ISBN 978-80-7041-407-1 (książka ukazała się w lutym 2009)
 • Ewa Kraskowska, Feminism Polish Style: Our Own Tradition or a Borrowed One?, “Women’s Writing On-Line” 2009 nr 1, s.49-58, ISSN 1798-3835 http://womenswriting.fi/online-journal/
 • Ewa Kraskowska, Kobieta w komunikacji literackiej XX wieku, w: Kobiety we współczesnej Europie, pod red. M.Musiał-Karg, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 243-255, ISBN 978-83-7611-502-3
 • Agnieszka Kwiatkowska, Trzy książki o Leśmianie. „Przegląd Polski” 21.08.2009, s. 8-9.
 • Agnieszka Kwiatkowska, Nauczyciel – poeta. „Polonistyka” 7/2009, s. 25-28.
 • Lucyna Marzec, Jadwiga Żylińska - prządka pamięci, "Zadra" 2009 nr 3-4, s. 20-23, ISSN 1508-6976
 • Ewa Rajewska: Ocierające się o siebie metafizyki. Krynicki, Celan, Sachs, Enzenberger. W: Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszrada Krynickiego. Pod red. Mariusza Grzebalskiego. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2009, s. 107-120
 • Ewa Rajewska, O przekładzie literackim półpoważnie. "Proudy. Stredoevropský casopis pro literárni vedu, literaturu a kulturu" , http://www.proudy.eu/2009/06/.
 • Ewa Rajewska, O niebezpieczeństwach płynących z nieumiarkowanego czytania. Posłowie od tłumaczki. W: Alan Bennett, Czytelniczka znakomita. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2009, str. 112.
 • Maciej Duda, Płeć miasta? Przestrzeń a socjalizacja, „Podteksty” 3(17) 2009, ISSN 1895-4901; http://www.podteksty.eu
 • Maciej Duda, Bilal laika, czyli ciało i erotyzm w „Trylogii potwora, „Pogranicza. Szczeciński dwumiesięcznik kulturalny” 4(81)/2009, ISSN: 1233-3654.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Witolda Wirpszy kształt chmury, Arkadia. Pismo katastroficzne, 2009 nr 23-24/2008, s. 72-83.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Dom ze słów. Posłowie, w: T. Tomsia, Dom utracony, dom ocalony, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 201-205.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, "moje słowa, moje upiory". Między autorefleksją a autokreacją w poezji Władysława Broniewskiego, w: Broniewski, red. M. Tramer, Warszawa - Katowice 2009, s. 91-109.
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Na przykład Peiper. O dochodzeniu (do) prawdy w literaturze, w: Prawda w literaturze, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Lublin 2009, s. 571-589.

 

Książki 2008


Hasło: FeminizmAgnieszka Gajewska, Hasło: Feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 358, ISBN 978-83-7177-503-1.

 

 

 

 

 

 


Książki 2007


 

Czytelnik jako kobieEwa Kraskowska, Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 244, ISBN 978-83-232179-6-1.

 

 

 

 

 

  

 

Od tematu do rematuOd tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 626, ISBN 978-83-232181-2-8.

 

 

 

 

 

 

Pisarze pl o szt przekładu

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005, red. E. Balcerzan i E. Rajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 560, ISBN 978-83-717740-5-8. 

 

 

 

 

 

 

Nic śmiesznego studia o komizmieTomasz Mizerkiewicz, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 348, ISBN 83-232-1737-8.

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław BarańczakEwa Rajewska, Stanisław Barańczak - poeta i tłumacz, Wydawnictwo Poznańskie 2007, ss. 307, ISBN 978-83-7177-447-8.

 

 

 

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.